İstanbul Rumeli Üniversitesi Rumeli Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği’ni Resmi Gazete üzerinden görüntülemek için tıklayınız.

İstanbul Rumeli Üniversitesi

Rumeli Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

 

5 Nisan 2021 PAZARTESİ

Sayı : 31445

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul Rumeli Üniversitesi Rumeli Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; İstanbul Rumeli Üniversitesi Rumeli Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

 1. a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,
 2. b) Merkez: İstanbul Rumeli Üniversitesi Rumeli Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezini,
 3. c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: İstanbul Rumeli Üniversitesi Rektörünü,

 1. d) Üniversite: İstanbul Rumeli Üniversitesini,
 2. e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları, dünya ve ülkemizi etkileyen küresel, bölgesel ve ulusal gelişmeleri izlemek, bilimsel araştırma ve toplantılar yapmak, bilimsel yayın ve çalışmalar yapmak ve bu amaçlara yönelik olarak projeler geliştirmek, işbirliğinde bulunmak, görüş ve önerileri değerlendirerek ilgili kurum ve kuruluşlarla paylaşmaktır.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezinin faaliyet alanları şunlardır:

 1. a) Üniversite bünyesinde başta uluslararası ilişkiler, hukuk, iktisat olmak üzere sosyal-beşeri bilimlere yönelik örgün ya da yaygın eğitim faaliyetlerini desteklemek üzere, bilimsel araştırmalar, projeler, bilimsel çalışmalar düzenlemek, yayınlar ve raporlar çıkarmak. Bu faaliyetlere yönelik olarak yurt içi ve yurt dışı akademik, bilimsel ve entelektüel kuruluşlarla işbirlikleri gerçekleştirmek.
 2. b) Ülkemizin Balkan ülkeleriyle ilişkilerinin gelişmesine yönelik politikalar geliştirmek, bilimsel araştırma ve stratejik içerikli çalışmalar hazırlamak ve raporlar düzenlemek.
 3. c) Balkan ülkelerindeki üniversitelerin araştırma merkezleriyle işbirliği olanaklarını geliştirmek ve bilgi alışverişinde bulunmak.

ç) Yurt içi ve yurt dışı kaynaklı bilimsel yayınlardan ve açık haber kaynaklarından elde edilen bilgilerin analiz ve değerlendirilmelerini yapmak, üretilen bilgileri ulusal ve uluslararası bilimsel toplantı ve yayınlarla ilgililere ve kamuoyuna aktarmak, ders materyallerinin güncelleştirilmesi ve benzeri amaçlar için kullanıma açmak, stratejik araştırmalar arşivinin geliştirilmesini sağlamak.

 1. d) Merkezin faaliyet alanları kapsamındaki araştırmaları teşvik etmek ve çalışmaları duyurmak amacıyla değerlendirme toplantıları, seminerler, konferanslar, sempozyum, panel ve benzeri toplantılar düzenlemek ve bilimsel etkinliklerde bulunmak.
 2. e) Üniversitede uluslararası ilişkiler ve bölgesel kapsamda uzman ve deneyimli eleman ve öğrenci yetiştirmek, bunun için eğitim ve araştırmaya yönelik kurslar ve programlar düzenleyerek ilgili mevzuat kapsamında sertifikalar vermek.
 3. f) Talepte bulunan kamu ve özel kurum ve kuruluşlarına danışmanlık hizmeti vermek.
 4. g) Merkezin amaçları doğrultusunda AR-GE çalışmaları yapmak ve yaptırmak.

ğ) Merkezin faaliyet alanlarıyla ilgili Rektörün talep edeceği konularda çalışmalar yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

 1. a) Müdür.
 2. b) Yönetim Kurulu.
 3. c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür; Üniversitedeki öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Görev süresi sona eren Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdür, görev süresi sona ermeden de Rektör tarafından görevinden alınabilir.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

 1. a) Merkezi temsil etmek.
 2. b) Merkezi kuruluş amaçları doğrultusunda yönetmek.
 3. c) Merkezin çalışma programını hazırlamak ve Yönetim Kuruluna önermek, Yönetim Kurulunca karara bağlanan çalışma programını yürütmek.

ç) Merkezin yıllık faaliyet raporunu hazırlamak ve Yönetim Kuruluna sunmak.

 1. d) Merkezi amaçları doğrultusunda, faaliyet alanları ile ilgili olarak taraflarla görüşmeler yapmak, projeler hazırlamak ya da hazırlatmak, sözleşme ve benzeri işlemleri yapmak.
 2. e) Fakülte, enstitü, yüksekokul, meslek yüksekokulu, uygulama ve araştırma merkezleri ve Rektörlüğe bağlı bölüm başkanlıklarının, Merkezin programlarıyla ilgili koordinasyonunu sağlamak.
 3. f) Eğitim ve sosyal etkinlik programlarının başarılı ve amacına uygun olarak gerçekleşmesi için gerekli önlemleri almak.
 4. g) Merkez tarafından yürütülen projelerin her biri veya tümü için proje koordinatörü görevlendirilmesini Yönetim Kuruluna önermek.

Müdür yardımcıları

MADDE 10 – (1) Müdür, çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere, Üniversitedeki öğretim elemanları arasından en fazla iki kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendirmek üzere Rektörün onayına sunar. Müdür yardımcılarının görev süresi en çok üç yıldır. Müdürün görevi sona erdiğinde müdür yardımcılarının görevi de sona erer.

(2) Müdür görevi başında bulunmadığı zamanlarda, yardımcılarından birini vekil tayin eder.

(3) Müdür yardımcıları, Müdürün verdiği görevleri yapar ve Merkezin yönetiminde Müdüre yardımcı olur.

Yönetim Kurulu

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ve Üniversitenin öğretim elemanları arasından Rektör tarafından görevlendirilen dört üye olmak üzere toplam beş kişiden oluşur. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Görev süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir. Görev süresi bitmeden ayrılan üyenin yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere yeni üye görevlendirilir.

(2) Yönetim Kuruluna Müdür başkanlık eder.

(3) Yönetim Kurulu, Müdür tarafından hazırlanan gündem maddelerini görüşerek karar alır. Yönetim Kurulu üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır.

(4) Üst üste iki kez izinsiz ve mazeretsiz Yönetim Kurulu toplantısına katılmayan üyenin üyeliği, Yönetim Kurulu kararı ile sona erer.

(5) Gerektiğinde Müdürün daveti üzerine Üniversite içinden veya dışından konu ile ilgili bilgi, beceri ve deneyim sahibi kişiler de görüş bildirmek amacı ile Yönetim Kurulu toplantılarına katılabilir. Ancak bu kişiler oy kullanamaz.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 12 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

 1. a) Merkezin amaçları doğrultusunda Merkezin çalışma ve yönetimi ile ilgili konularda kararlar almak.
 2. b) Merkezin yıllık faaliyet raporu ile yıllık çalışma programını görüşerek karara bağlamak.
 3. c) Araştırma ve yayın konularında kararlar almak.

ç) Merkezin çalışmaları için gerekli geçici çalışma gruplarını ve komisyonları kurmak ve görevlendirmeler için Rektörün onayına sunmak.

 1. d) Merkezin uzun vadeli bilimsel ve idari plan ve programlarını hazırlamak.
 2. e) Merkezin çalışma alanına giren diğer konularda kararlar almak.
 3. f) Merkezin adını taşıyacak yayınları inceleyerek basımı için onay vermek.
 4. g) Gerektiğinde görevleriyle alakalı olarak alt komisyonlar oluşturmak.

Danışma Kurulu ve görevleri

MADDE 13 – (1) Danışma Kurulu; yurt içi ve yurt dışında bilimsel, akademik, sosyal, politik ve kültürel alanlarda mümtaz çalışmaları bulunan ve merkez faaliyetlerinin kalitesini, verimliliğini, itibarını artıracak kurumların temsilcileri ve uzmanlar arasından Yönetim Kurulunun önerisi üzerine Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilen en fazla 11 üyeden oluşur. Bu üyelerin görev süreleri ve yeniden görevlendirilmeleri, Yönetim Kurulu üyeleri ile aynı usulde olur.

(2) Danışma Kurulu, kendi aralarından bir üyeyi başkan olarak Rektöre önerir.

(3) Danışma Kurulu, Kurul Başkanının çağrısı üzerine toplanır.

(4) Danışma Kurulu, Yönetim Kuruluna bilimsel konularda danışmanlık yapar ve kendisine sunulan konularda incelemeler yaparak görüş bildirir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 14 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilen personel tarafından karşılanır.

Harcama yetkilisi

MADDE 15 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini kısmen ya da tamamen Müdüre devredebilir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Rumeli Üniversitesi Rektörü yürütür.

X